Bienal ve İstanbul 2012

Bu video Adobe Flash Player'ın son sürümünü gerektirmektedir.

Adobe Flash Player'ın son sürümünü indirin.

29 Kasım 2014 Cumartesi

Kentsel Dönüşüm

Günümüzde en çok İstanbul'un maruz kaldığı ve kalacağı Kentsel Dönüşüm olgusuna, kuramsal (teorik) arka planına ve son güncel gelişmelere dair bilimsel yorum ve izlenimler, bu siteden sürdürülecektir.

Konuya yönelik bilimsel nitelik taşıyan bazı çalışmalara yönlendirmeler ve henüz derlenmemiş bazı eserler şimdiden açık bir şekilde altta topluma sunulmuştur.

Kentsel DönüşümEtkinliklerde sunulan bildiriler ve makaleler ile yayımlanmayan kitaplar

B tipi Uluslararası (UA) Etkinliklerde sunulan bildiriler  
C tipi Kitaplar
E tipi Ulusal (U) Etkinliklerde sunulan bildiriler  7. İlişkili Bazı Yayınlar 
(<Hepsi 45 #5 makale, 40 Bldiri, Gelecek 32#) 
(2015 için ayrıca planlanan 6 # çalışma sayılmamıştır.)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (4#)
A.1. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2010-d). Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Değerlendirilerek Aktarımı, Tasarım ve Kuram Dergisi. MSGSÜ, İstanbul. Cilt 6, Sayı 9-10 (2010). s. 71-81.
A.2. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-b). Transferring of Limited Rights Model (TLRM) with the highest priority in the Theory of Development Plans. Online J. Civil Eng. Urban. İran. 2(3): 122-130.  
A.3. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-ç). Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesinde İmar Planı Uygulamalarıyla Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı (Transfer of Property and Development Rights Restricted with the Implementation of Development Plans in the Transformation of the Areas under Disaster Risk). Tasarım ve Kuram Dergisi. MSGSÜ, İst. Cilt 8, Sayı 14 (2012). s. 61-75.
A.4. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-k). The Transfer of Property and Development Rights in Turkey, Megaron, Yıldız Technical University, Faculty of Architecture e-Journal (Planning, Architecture, Design and Construction), Cilt (Volume) 7 - Ek (Supplementum) 1 - Yıl (Year) 2012, s.27-38.
 

B6. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-e). Turizm Baskısından Kaynaklanan Kentsel Dönüşüm Riskleri ve Önleyici Koruma Politikalarına Yönelik Bir Yaşam Döngüsü Perspektifi (Rural and Urban Risks Arising from Tourism Pressure and A Perspective for a Life Cycle about Preventive Conservation Policies), Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, Kentsel Dönüşüm'2012, İTÜ Ayazağa-SDKM, İstanbul, 26-29 Eylül 2012. 

B7. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-f). Kentsel Dönüşümle İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı (Transfer of Property and Development Rights in Immovables on Which Development Plan has been Implemented with Urban Transformation), Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, Kentsel Dönüşüm'2012, İTÜ Ayazağa-SDKM, İstanbul, 26-29 Eylül 2012.  

B12. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-d). Küreselleşmenin Mekana Etkisi: Kentsel Dönüşüm, “Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar”, VII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla 2-5.10.2013.
B13. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-f). Yapı Malzemelerinde Kullanılan Kimyasal Katkıların İnsan Sağlığında Oluşturduğu Hasarlar ve Önlemler, Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar IV. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 24-25 Ekim 2013. 
B16. KOCALAR, Aziz Cumhur (2014-ç) İş Kazaları ve Endüstriyel Psikoloji Yaklaşımları (Work Accidents and Industrial Psychology Approaches),  Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, “İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi”, 5-6-7 Mayıs 2014, İstanbul. (Tam metin kabul edildi, ancak derslerden dolayı bu 2 bildirinin sunumu yapılamadı.)
B17. KOCALAR, Aziz Cumhur (2014-d) İnşaat Sektöründe Yapı Denetimine Paralel Bir İhmal Sahası: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (A Neglected Field Parallel to Building Inspection in the Construction Industry: Occupational Health and Safety), Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, “İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi”, 5-6-7 Mayıs 2014, İstanbul. (Tam metin kabul edildi, sunum yapılamadı.)
B18. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2014-h) Büyük Menderes Havzası, Bafa Gölü ve Çevresine Yönelik Çevresel Risklerin Analizi ve Mekansal Etkilerinin Değerlendirilmesi; ISEM 2014 2ND Internatıonal Symposium on Environment and Morality, 24-26 Oct 2014, Adıyaman University, Adıyaman – Turkey.
B19. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2014-ı). Türkiye’de Küreselleşmenin Çevre Hukukuna Yansımaları: Üstün Kamu Yararı, Özelleştirme, Metalaştırma, Çevreyi Kirletme, Yaşam, Çevre ve Doğal Hakların İhlali; ISEM 2014 Internatıonal Symposium on Environment and Morality, 24-26 Oct 2014, Adıyaman University, Adıyaman – Turkey. Sempozyum Programı 
B20. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2014-i). Kentsel Dönüşüm ile Değişen İmar Anlayışının Yarattığı Sorunlar: Mülksüzleştirme, Yeşil Alanlara Yönelik Baskı, Çevre Düşmanı Şehirler; ISEM 2014 2nd Internatıonal Symposium on Environment and Morality, 24-26 Oct 2014, Adıyaman University, Adıyaman – Turkey. 
C1. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2009). Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı (Transfer of Property and Development Rights in Immovable Property on which the Conservation Development Plan has been Implemented) (Kitap) (Yayına hazır) (Kitap) Doktora tezi.
C2. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2010). Koruma, Dönüşüm ve Afet İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Değerlendirilerek ve Menkulleştirilerek Aktarımı (Kitap) (Yayına hazır)
C3. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2011). Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku – Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Mülkiyet ve İmar Haklarını Aktarım Yönetmeliği, Gayrimenkul Hukuk Enstitüsü (GHE), İstanbul. (Kitap) (Yayına hazır)
C4. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2011). Kentsel Dönüşüm, Afet ve Koruma Alanlarında Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul. (Kitap) (Yayına hazır)
*C5-C40. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-a). Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesinde İmar Planı Uygulamalarıyla Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı, Afet Yasası ve Kentsel Dönüşüm Forumu, İTÜ Mimarlık Fak.-Taşkışla, 12.Mayıs, ŞPO, İstanbul Barosu. 
*20 (UA/B tipi) +20 (U/E tipi) Bildirisi=40 adet (B ve E tipi) bilimsel etkinlikte sunulan bildiriler etkiinlik kitapları içinde yayımlanmıştır.  


2011: (3#)
E1. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2011-b). İmar Anayasası Gereksinimi, TMMOB Demokrasi Kurultayı Önergesi. YTÜ Oditoryum İstanbul, 14 Mayıs 2011. (Önerge)
E2. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2011-c). Ülkemizde Afetlere Karşı İnsanları Taşınmazlardaki Hakların Aktarımı Kurtaracaktır. “Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden”, 7. Türkiye Şehircilik Kongresi. YTÜ İstanbul: TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul, 14-16 Kasım 2011. (Poster bildiri)
E3. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2011-d) Afetlere Karşı Önlemlerle, Kentsel Koruma, Yenileme ve Dönüşümlerde İmar Planı Uygulamalarıyla Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Hakları Aktarım Modeli (MİHAM) Önerisi. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu, “Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları”, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi (KBAM) ODTÜ Ankara, 8-9.12.2011. s. 105-116. 
2012: (4#)
E4. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-a). Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesinde İmar Planı Uygulamalarıyla Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı, Afet Yasası ve Kentsel Dönüşüm Forumu, ŞPO, İstanbul Barosu, İTÜ Mimarlık Fak.-Taşkışla, İstanbul, 12.5.2012.

E6. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-h). Sivas'ın Göç Gerçeği ve Çevre Düzeni Planındaki Eksiklikler - CBS Katkılı Mekânsal Analizlerle Yeni Planlama Yaklaşımlar (Sivas's Migration Truth and Environment Master Plan Omissions - New planning Approaches with GIS-based Spatial Analysis), IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Zonguldak, 16-19.10.2012. 

E7. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-ı). Anadolu Yerleşimleri Coğrafyasında Kültür ve Doğa Eğitimi Gezilerinin Kültürel Mirasını Tanıma Üzerinden Koruma Bilincine Olası Katkısı, Uluslararası Cumhuriyet’ten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu, Çorum

2013: (10#)
E8. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-a). Karayolunda Motorlu ve Lastik Tekerlekli Özel Amaçlı Araçların Sürüş Güvenliğinde Trafik Kazalarının Önlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Tasarımı, 4. Karayolu Trafik Sempozyumu, Ankara, 08-09-10.5.2013.
E9. KOCALAR, Aziz Cumhur, TAKÇI Hidayet (2013-c). Tasarımdan Projeye, Yapı İnşaat Süreciyle Yaşam Döngüsüne Yönelik, Sürdürülebilir Yapı Denetimi ve Yönetimi Modeli (SYDYM),  Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara, 23-24.5.2013.
E10. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-e). Yapı Denetim Sürecine Yönelik Sistematik Yaklaşım Önerileri,  3.Yapı Denetim Sempozyumu, Diyarbakır 05- 06.10.2013.
E11. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-g). Sivas Kızılırmak Havzasında Eğlendinlen Alanları Yaratma Denemeleri, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, Aydın 31.10-3.11. 2013. (Özet ve tam metin kabul edildi, ancak sunum yapılamadı.)
E12. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-h) Yer Bilimleri Mühendisliğindeki (Jeoloji, Jeofizik, Maden, Geoteknik) Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Yeni Yaklaşımlar, 4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Konya 01-02-03.11.2013. (Özet kabul edildi, ancak sunum yapılamadı.)
E13. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-ı) İnşaat Sektörü ve Yapı Denetiminde İşçi Sağlığı ile İş Güvenliği, 4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Konya 01-02-03.11.2013. (Özet kabul edildi, ancak sunum yapılamadı.)
E14. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-i) İnşaat ve Madencilik Sektörlerindeki İş Kazalarına Karşı Alınan Önlemlerin Yürütülemeyen Psikolojik Boyutuna Eleştirel Bakış, 4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Konya 01-02-03.11.2013. (Özet kabul edildi, ancak sunum yapılamadı.)
E15. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-j) Kamu ve Kent Yönetiminde Küreselleşme Etkisiyle Yaşanan Reform Sorunlarının Kökeni ve Kentsel Hareketler, DŞG, ŞPO, Dokuz Eylül üniversitesi, İzmir 6-8.11.2013.
E16. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-l) ‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’na Karşı Eleştiriler ile Doğal Çevrenin ve Yaşamın Korunması/Geliştirilmesi, İstanbul Kent Sempozyumu, 21-25.11.2013.
E17. KOCALAR, Aziz Cumhur ve H.Hüseyin GÜRBÜZ (2013-m)  Ülkemizde Otokratik Motifli Neo-liberal Zihniyet Algısının Şehirleri Yeniden Biçimlendirişi, Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları, 4.KBAM Sempozyumu, KBAM-ODTÜ, Mersin Üniversitesi, 28-30.11.2013. (Özet ortak, Tam metin: HHG). (Özet 2 yazarlı kabul edildi, ancak tam metinden çekilince, sunumu 2.yazar tarafından yapıldı.)
2014: (3#)
E18. KOCALAR, Aziz Cumhur (2014-e) “Altın Yumurtlayan Tavuk” Hayalleri ve Modern Hayalet Şehirler, Karaburun Bilim Kongresi, 3-5.9.2014, İzmir. http://azizcumhurkocalar.blogspot.com.tr/2014/04/altn-yumurtlayan-tavuk-hayalleri-ve.html
E19. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2014-f) Sivas'ta Hayat Bulan Su Kaynakları ve İklim Değişiminin Görünen Etkileri Üzerinden Planlamanın Vazgeçilmez Hafifliği (Baraj ve Göletler ile Sulama Kanalları), Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-16.Ekim.2014, YTÜ, İstanbul. http://www.uzalcbs2014.yildiz.edu.tr/
E20. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2014-g) Balkan Devletlerinde Kültür ve İnanç Turizmi Bağlamında Etnik Farklılıkların Barışçıl Anlayışlarla Yeniden Görünürlük Kazanışı (Gaining Visibility of New Approaches again with the Peaceful Understandings of the Ethnic Diversity in the Balkan States in the Context of Cultural and Religious Tourism), KBAM-5: "Toplumsal Çeşitlilik: Yeni Söylem, Politikalar, Mekânsal Planlama ve Uygulamalar", 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, 16 – 18.Ekim 2014, Çankaya Üniversitesi, Ankara. 

...

Kaynaklar

Kaybolan taşınmaz hakları savunusu
http://imarhakdevri.blogspot.com/

Etkinliklerde sunulan tüm bildirilerin ve makalelerin özetleri
http://azizcumhurkocalar.blogspot.com.tr/

ACK-Akademik Eserleri (2014 - 2010)

2 Ekim 2014 Perşembe

Cazibe merkezlerine yakın dönemlik uygun konaklama seçenekleri: Kongre vadisi, Ortaköy, Beşiktaş, Taksim, Kabataş, Üsküdar, Tophane, Boğaz, Adalar

Kongre vadisi ve Ortaköy-Beşiktaş-Taksim-Kabataş-Üsküdar-Tophane gibi cazibe merkezlerine yakın bir konaklama seçeneği:

SATILIK: 400.000 TL TAPUDA KREDİYE UYGUN

KİRALIK: 2500 TL aylık 1 peşin+ 1 depozito ile eşyalı akademisyenden kiralıktır.
Apartman aidatı, 20 TL.

Rent a 2+1 flat in istanbul near Tesvikiye and Besiktas also Taksim (20 minute within Macka park)
Rent Flat, 2500tl per month, not included bill:
(All bills are extra, bills have got min. avarege 250 TL in winter time all bills with Natural gas, Cable TV, Internet, Electric and Water)

Sale a 2+1 flat (125m2) with big balcoon in istanbul near Tesvikiye and Besiktas also Taksim (20 minute within Macka park)

Flat has got these specifications:
2 room + 1 saloon + 1 big balcoon (open & close together in 25x25 m2 !) + open kitchen to antre + 1 wc/big bathroom

1 4x5 m2 room in the middle of the coridor (7m) with 1 single bed and 1 table, 1 window through the inter-big empty space for light (very quite)
1 5x7 m2 big room in the end of the coridor (7m) with 1 single bed and 1 double water bed, 1 table, also with 1 single portatif (çek yat) in balcoon (very quite and nice big green garden view with trees).

For accomodation:
1 double+1 single bed+1 double portatif (çek yat)+1 single portatif (çek yat) Totally max. 6 person for accomodation.

Accomodation for single room with the full furniture:

100 TL/single room for 1 day
200 TL/single  room for week-end (Friday+Saturday night)
300 TL/single  room for week-end (Friday+Saturday+Sunday night)
700 TL/single room for week (7 day)

Accomodation for double room with the full furniture:

150TL/day/flat  for  max.3 person
100TL/day/flat  for  every new person after 3 person
400=2x200 TL/flat for week-end (Friday+Saturday night)
500 TL/double room for week-end (Friday+Saturday+Sunday night)
1000 TL/double room for week (7 day)
Accomodation for flat with the full furniture:

2500 TL/flat  for 1 month
2400 TL/flat  for 2 month
2300 TL/flat  for 3 month
2200 TL/flat  for 4 month
2100 TL/flat  for 5 month
2000 TL/flat  for 6 month
1900 TL/flat  for 1 year

Accomodation for flat without furnitures:
2000 TL/flat  for 1 year

Temizlik gerekmiyorsa, 100 TL ücreti alınmaz.
Depozito 500TL  (-1 ay/month)
Depozito 1000TL (1-3 ay/month)
Depozito 2000TL (4-6 ay/month)
Depozito 3000TL (6< ay/month)

Please to make a reservation 1 week before by phone or e-mail
http://istanbul.craigslist.com.tr/reo/4695506217.html

Tesvikiye, Besiktas Muradiye mahallesi Kalipçi sokak yenilenmiş ferah 125m2
Rent Flat, 2200tl per month, not included bill (All bills are extra, bills have got min. 250 TL all bills with Natural gas, Cable TV, Internet, Electric and Water)

ERİŞİM: Beşiktaş Akaretler cad alt girişi, yan caddesinden (Nüshetiye cad) girilir.
Kavşak/4 yol ağzından sonra, Işıkları da geçince (1 km) soldaki yokuş
Kalıpçı sokakta 100 m yukarıda soldadır.

Posta kodu: 34357

DAİRENİN ÖZELLİKLERİ-

Beyaz eşyalı ve mobilyalı + Geniş balkonlu ferah daire

KONUMU: Muradiye mah./Kalıpçı sok.  (Ekte harita var)
Beşiktaş sahile, Maçka, Teşvikiye ve Ihlamura yakın
(Apartmanın yanında ve karşısında hızla yenilenmiş binalar bulunuyor.)

Ön batı-Arka geniş balkon özellikli doğu cephe,ferah. Meşhur Hüsrev Gerede cad.nin de paraleli. Karşısında/yanında yeni apartmanlar yapıldı, Nüshetiye cad. ne (Şair Nedim cad.) yakın bir mesafede, yani her yere yakın ve yürüyüş mesafesinde. Ihlamur meydanındaki c.tesi pazarına veya Teşvikiye camiine ya da Akaretler bağlantısından Beşiktaş'a yakın. Maçka Parkı üzerinden kongre vadisi ile Taksime 20 dakikalık mesafede. Satışta eşyalı devredilebilir.

SATILIK: 400.000 TL TAPUDA KREDİYE UYGUN

KİRALIK: 2500 TL aylık 1 peşin+ 1 depozito ile eşyalı akademisyenden kiralıktır.
Apartman aidatı, 20 TL.

Rent a 2+1 flat in istanbul near Tesvikiye and Besiktas also Taksim (20 minute within Macka park)
Rent Flat, 2500tl per month, not included bill:

(All bills are extra, bills have got min. avarege 250 TL in winter time all bills with Natural gas, Cable TV, Internet, Electric and Water)

YAPI-DEPREME DAYANIKLILIK: Yokuş başındaki konumu, kaya zemini, yanındaki tünel kalıp ve perde duvar sistemli binalarla birlikte depreme oldukça dayanıklı. Daire sahipleri çoğunlukta. Düzenli bakımı ve onarımı yapılmış bina, 30 yaşlarında.

DAİRE İÇİ: Daire 2+1 olup, arka doğu cephesindeki geniş (alt kat) balkon/terası ile özel bir limonluk tarzı kapalı mekana da kavuşabilir. Tesisatı ve banyo seramikleri yenilenmiş, saten boyalı, kartonpiyerli, odaları tümü cilalanmış ahşap parke.

ISINMA: Kombili, kış ayları ort.100 TL yakıt masrafı var.

GİRİŞİ: Daireye ortadaki holden girilir. Açık mutfak giriş-hole bağlantılıdır. Bu geniş giriş holü önde salona arkada ise bir ara koridora açılır.

ÖN-BATI:Düz giriş seviyesinde önden sokağa bakan L tipi salonu vardır. (İlan salonun camına asılıdır.) Aradaki (7 m)lik koridorda; geniş bir banyo ve aydınlığa bakan bir yatak odası mevcuttur.

ARKA_DOĞU:Arkadaki oda ise daha geniş olup, balkona açılır. Teras/Balkon 25 m2 lik kare konumuyla kapatılabilir. Görülmeye değerdir.

GÖSTERİM: Daire randevu alınarak her zaman gösterilebilir.

TESLİM: Kapora sonrası daire 1 ay içinde boşaltılabilir yada ekteki eşyaları ile devredilebilir.

BİNA:Yüksek girişli, alttaki 2. kat/dairedir. Kot farkı fazla olduğundan arka tarafta karşı apartmanların üst hizasındadır.

http://istanbul.craigslist.com.tr/reo/4695506217.html
Dr.  A. Cumhur KOCALAR

Eşyaların hepsi şöyledir:
Toplam: 4200 TL. (Toplu indirimli fiyatı: 3500 TL.)

10 adet-4 raflı ahşap kitaplıklar: 800 TL
    1 siyah dekoratif:150 TL,
    3 dar: 3x60=180 TL,
    4 geniş: 4x80=320 TL,
    Ufak ahşap duvar rafı:150 TL

Beyaz eşyalar: 1200 TL
    Derin donduruculu (2 kapılı) Aygaz buzdolabı - 600 TL
    Aygaz tam otomatik (5 kg) çamaşır makinası - 400 TL
    Aygaz bulaşık makinası - 200 TL

Koltuk takımı, Çekyat, 2 kişilik yataklı koltuk, Etajerler = 1500 TL
    Antika koltuk takımı (3 kişilik tek koltuk, 3 adet Tek koltuk- 400 TL
    2 kişilik yataklı koltuk - 100 TL

    Tek çekmeceli yatak - 200 TL
    Çift kişilik somya ve su yatağı - 500 TL

    Antika 2 bölmeli gardolap - 200 TL
    Camlı Dolap - 100 TL

Masa, TV, Etajerler - 700 TL
    Ufak raflı ve 2 çekmeceli çalışma masası - 100 TL
    Televizyon ve Döner sehpası - 100 TL
    4 kişilik 2 adet Yemek Masası - 2x75 TL

    Ahşap büyük boy etajer - 100 TL
    2 adet ufak 3 çekmeceli etajer - 75 TL
    Büyük çalışma masası ve 5 çekmeceli etajeri - 100 TL
    Tekerlekli etajer - 75 TL
    Sehpalar - 0 TL

15 Eylül 2013 Pazar

Yalova-ARİF ATILGAN Mimarlara Mektup Eylül 2011

ARİF ATILGAN 
Mimarlarımıza bir mektup ile sesleniyor. 
Eylül 2011-

http://atilganblog.blogspot.com/2013/09/yalova-arif-atlgan-gectigimiz-gunlerde.html

Ara sıra İstanbul'un geçmişine bir yolculuk yapmak isterseniz, size böyle ender bulunan bazı yazar bloglarının olduğunu hatırlatmak isterim.
 
Okunup, izlenildikçe bugünkü İstanbul'un üzerinize çöken o tüm kasvet dolu hislerin uçup gittiğine tanık olacaksınız. 

İyi okumalar 

15 Haziran 2013 Cumartesi

Mücadeleye ve Özgürlüğe destek insanlık sınavıdır ve telafisi yoktur!

Mücadeleye ve Özgürlüğe destek insanlık sınavıdır ve telafisi yoktur!
Çalışmadan barınmaya kentli olmak;
Kentin, onu her gün yaşayan ve yeniden üreten kullanıcıları tarafından biçimlendirilebilmesi;
Demokratik bir ülkede, sormadan kanunları ve hukuku çiğnenirse, GEZİ Mücadele ve Özgürlük olur!

STÖ'leri ile İşte Demokratik İstanbul ve yaklaşımları:
http://ituasistandayanismasi.blogspot.com/
http://taksimdayanisma.org/bilesenler

Demokratik bir ülkede, bağımlı kanunlar çıkıyor
http://taksimdayanisma.org/

10 Haziran 2013 Pazartesi

Kentsel hareketler ve çok boyutlu sosyo-ekonomik-politik-mekansal okumalar

Taksim Gezi Parkı protestoları ve 12 gündür süren olayların seyri

Metropollerden başlayarak Anadolu'nun küçük kentlerine kadar artık kentsel siyaset eskine nazaran çok daha fazla önem kazanmıştır.

Kentsel hareketleri izlemek anlamak, çok boyutlu sosyo-ekonomik-politik-mekansal okumalar yapmak ve yorumlamak uzmanlık gerektirir.

Ne yazık ki, kolluk güçleri ve kamudaki idareciler kadrolaşma rüzgarlarıyla taraf bir pozisyonda kalıp, değişimden de uzak kalmışlardır.

Tam metin
http://ackocalar.blogspot.com/2013/06/18gunde-istanbul-ankara-izmir-ve.html


Kaynaklar

 
İzler:
https://twitter.com/ackocalar
Güncel, Hızlı, Etkin kanal

https://www.facebook.com/aziz.cumhur.kocalar
Akademik içerik (yer yer ingilizce)

https://www.facebook.com/aziz.cumhur.kocalar/notes
Yazılar (Ayrıntılı sorgular/Bilimsel gözlem ve öngörüler)

https://www.facebook.com/cumhur.kocalar
Sosyal içerik

https://www.facebook.com/cumhur.kocalar/notes
Yazılar (Ayrıntılı saptamalar/Acil öneriler)
 
Gruplar (ACK):
(yer yer ingilizce)
Urban/Rural-Sociology, Antropology, Psychology, Philosophy with Congrees
https://www.facebook.com/groups/sosyoloji.antropoloji.psikoloji.2012/
Sosyal ve Doğal Haklar, Yerinden Edilmeler, Suç Sosyoloji, Çevre ve Davranış

Cultural Heritage Conservation & Renewal ICOMOS-ICORP-YTU (2012-...)
https://www.facebook.com/groups/ICOMOS.ICORP.YTU.2012/
Kültürel Dünya Mirası, Koruma, Yenileme, Mimarlık, Şehircilik

Sayfalar(ACK):
Kırsal Mimari ve Planlama
https://www.facebook.com/KirsalMimariVePlanlama#
Doğal ve kültürel kaynakları koruma ve Kırsal kalkınma pratikleri


12 Mayıs 2013 Pazar

Kentimize, Ülkemize Sahip Çıkalım! - Maltepe - TMMOB

Değerli Üyemiz,

Kentlerimizde eşitsizliğin giderek arttığı, evlerimizin, meydanlarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın birer yaşam alanı olmaktan çıkartılarak piyasalaştırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin ortak değeri olan kamusal alanların planlama süreçleri ile birer rant yaratma ve paylaşma aracına dönüştüğü, kamusal hizmetlere erişimde müşteri odaklı bir anlayışın benimsendiği ve özellikle kentsel dönüşüm adı altında toplumun büyük bir kesiminin başta barınma olmak üzere eğitim, sağlık, kültür vb. temel haklarından yoksun bırakıldığı bir kentleşme süreci ile karşı karşıyayız.  Özellikle İstanbul; Galataport, Haydarpaşaport, 3. Köprü, 3. Havalimanı, Taksim Projesi, lüks konut projeleri, AVM`ler, finans merkezleri, Kanal İstanbul gibi uygulamalarla küresel sermayenin istekleri doğrultusunda yeninden biçimlendirilmek isteniyor.

İşte biz bu konuda itiraz edenler, "Kentimize, Ülkemize Sahip Çıkalım!" diyenler yan yana gelmek ve bu süreci tersine çevirmek zorundayız. Zira kentimizin, kentte yaşayan bizlerin, çocuklarımızın geleceği tehlikededir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve Odalarımızın İstanbul`daki Şubeleri olarak; kente ve kent yaşamına dair sorunları ortaya koymak, çözümlerle ilgili politikalar oluşturmak amacıyla paneller, yayınlar, sempozyumlar düzenlemekteyiz.

Bu çerçevede 11 Mayıs 2013 tarihinde saat 13.00`te Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde "Kent Kültürü ve Kamu Bilinci" Paneli yapılacaktır. Katılımınızı bekler, çalışmalarımıza vereceğiniz destek ve katılımla büyüyen örgütlü sürecimizin başarıya ulaşacağına inancımızı bildiririz.

Saygılarımızla.
10668Ekli Dosyalar;
125 KB1197ad36deb2024_ek.jpg
139 KB2f6bae881a5f4bb_ek.pdf

2 Nisan 2013 Salı

TOKİİİİİ :(

BÖYLE YAŞAMAKTAN SIKILMADINIZ MI?
https://twitter.com/gorselgurultulr

KİM TOKKİ?

ÇÖZÜM MÜ ARIYORSUNUZ?
http://halkaartproject.net/egitim.html?id=440

31 Mart 2013 Pazar

Finans başkenti mi? Kültür başkenti mi? derken...

G.Kıbrıs faiz ülkesiydi, şimdi sefalet ülkesi...
Özel mülkiyetin savunuculuğunda kapitalizmin tekrarlanan krizleri ve servete dair VERGİLENDİRME çözümleri...
"Kıbrıs finansal krizinin çözülmemesi halinde doğacak likidite krizi yüzünden
avro bölgesi ekonomilerinin GSYH’nda %3’lük bir düşüş,
yaklaşık 300 milyar avroluk bir kayıp tahmin etmiş." 
:)
http://www.sendika.org/2013/03/kibris-batar-mi-ahmet-tonak-birgun/

26 Ocak 2013 Cumartesi

GÜ Yangını ve bir tekrar daha...

İlber Ortaylı'nın "Yangından kurtulsalar sudan kurtulamazlar" dediği 6000 kitaplı eşsiz arşivinin ilk fotoğrafı.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437468539652575&set=a.395862357146527.91105.124375290961903&type=1

Geçen gün komşu okulumuz GÜ gözlerimiz önünde çatır çatır yanarken; biz şimdilerde, nerelerde ve nasıl bir duruş içindeyiz, acaba? 
Yakın gelecekte Ortaköy sahilinde tarihi bir ortaokul daha yanmıştı :(
http://istanbuluma.blogspot.com/2007/12/goportaokulu-ortaky.html
 

9 Aralık 2012 Pazar

Marmara'da deprem sorunu - Jeofizik

http://www.slideshare.net/oncel/marmarada-deprem-sorunu

Bosphore...1964

https://www.facebook.com/photo.php?v=263211733724213
Fransızların çektiği 1964 yılına ait muhteşem video...
1:43'de ki ağacın hâlâ yernide olduğunu bilmek çok hoşuma gitti,  
2:32 Yalılar
9:30 Süleymaniye den panoramik Boğaz ve Haliç 
10:17 Haliç tekne ve sandallar
11:20 Süleymaniye
11:45 Ahşap yalılar
12:10 Ortaköy ve cami retorasyonu
 

3 Kasım 2012 Cumartesi

Taksim, İstanbul

İstanbul Belleği ve Taksim Meydanı
http://youtu.be/_WeCeJOQCFQ
4 Pazar !!!

16 Haziran 2012 Cumartesi

3. köprü kayıpları

3. köprü hesaplarında, göz göre göre milli kayıplar yaşanması kaçınılmaz.
Üçüncü Köprü ve bağlantı yollarının gerçekten de kamu kaynaklarıyla yapılmakta olduğunu gösteriyor.


‘al da at’ dercesine şirketlere paslandı; 
Kamusal yarara sahip projelerin rafa kalkması+
Kamusal varlıkların ve kamu gelirlerinin büyük şirketlere aktarılması:

1- Azımsanmış maliyetler.
2- Büyütülen gelirler.
3- Küçümsenen çevresel ve insani etki.
4- Abartılan bir iktisadi gelişim beklentisi.


113 kilometrelik bağlantı yolları için de 
yine günlük 135 bin araç için araç başı 8 dolar taahhüt edilmişti.

trafiğin toplam trafikte payı nedir diye sorulursa, rakamın %2,5 ile 3 arasında

Mevcutta iki köprüden yıllık toplam 150 milyon araç geçtiğini
günlük transit araç sayısı en fazla 12 bin gibi bir rakam

Üçüncü Köprü ve bağlantı yollarının gerçekten de kamu kaynaklarıyla yapılmakta olduğunu gösteriyor.

3 yıllık yapım sürecini dışarıda tutarsak, kalan 7 yıl içinde, ihaleyi alan şirketler grubuna yaklaşık 6 milyar dolar para aktarılmış olacak. 
Aynı tutarla 150 kilometre metro sistemi inşa edilebileceği
İstanbul’da mevcut metro hattı uzunluğunun 30 kilometre olduğunu hatırlarsak, 
bu kaynağın metro yapımına aktarılmasıyla toplamda Paris metro hattının uzunluğuna yaklaşan bir metro ağının kurulabileceği de ortaya çıkıyor

Kaynak:
http://birdirbir.org/fetih-makyavel-ve-ucuncu-kopru/

Çizginin gücü

Popüler Yayınlar

Boğaz'da geçmişe yolcuuk

Milliyet Gazetesi - Türkiye haberleri

Telif hakları

cumhurkocalar@gmail.com İstanbul, Türkiye

Tüm sitelerde telif hakları saklıdır.

Bu veb sitesinde yayımlanan yazılar bu sitedeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazıların basılı ortamda kullanımı için yazar izni gereklidir.