Bienal ve İstanbul 2012

Bu video Adobe Flash Player'ın son sürümünü gerektirmektedir.

Adobe Flash Player'ın son sürümünü indirin.

29 Kasım 2014 Cumartesi

Kentsel Dönüşüm

Günümüzde en çok İstanbul'un maruz kaldığı ve kalacağı Kentsel Dönüşüm olgusuna, kuramsal (teorik) arka planına ve son güncel gelişmelere dair bilimsel yorum ve izlenimler, bu siteden sürdürülecektir.

Konuya yönelik bilimsel nitelik taşıyan bazı çalışmalara yönlendirmeler ve henüz derlenmemiş bazı eserler şimdiden açık bir şekilde altta topluma sunulmuştur.

Kentsel DönüşümEtkinliklerde sunulan bildiriler ve makaleler ile yayımlanmayan kitaplar

B tipi Uluslararası (UA) Etkinliklerde sunulan bildiriler  
C tipi Kitaplar
E tipi Ulusal (U) Etkinliklerde sunulan bildiriler  7. İlişkili Bazı Yayınlar 
(<Hepsi 45 #5 makale, 40 Bldiri, Gelecek 32#) 
(2015 için ayrıca planlanan 6 # çalışma sayılmamıştır.)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (4#)
A.1. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2010-d). Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Değerlendirilerek Aktarımı, Tasarım ve Kuram Dergisi. MSGSÜ, İstanbul. Cilt 6, Sayı 9-10 (2010). s. 71-81.
A.2. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-b). Transferring of Limited Rights Model (TLRM) with the highest priority in the Theory of Development Plans. Online J. Civil Eng. Urban. İran. 2(3): 122-130.  
A.3. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-ç). Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesinde İmar Planı Uygulamalarıyla Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı (Transfer of Property and Development Rights Restricted with the Implementation of Development Plans in the Transformation of the Areas under Disaster Risk). Tasarım ve Kuram Dergisi. MSGSÜ, İst. Cilt 8, Sayı 14 (2012). s. 61-75.
A.4. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-k). The Transfer of Property and Development Rights in Turkey, Megaron, Yıldız Technical University, Faculty of Architecture e-Journal (Planning, Architecture, Design and Construction), Cilt (Volume) 7 - Ek (Supplementum) 1 - Yıl (Year) 2012, s.27-38.
 

B6. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-e). Turizm Baskısından Kaynaklanan Kentsel Dönüşüm Riskleri ve Önleyici Koruma Politikalarına Yönelik Bir Yaşam Döngüsü Perspektifi (Rural and Urban Risks Arising from Tourism Pressure and A Perspective for a Life Cycle about Preventive Conservation Policies), Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, Kentsel Dönüşüm'2012, İTÜ Ayazağa-SDKM, İstanbul, 26-29 Eylül 2012. 

B7. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-f). Kentsel Dönüşümle İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı (Transfer of Property and Development Rights in Immovables on Which Development Plan has been Implemented with Urban Transformation), Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, Kentsel Dönüşüm'2012, İTÜ Ayazağa-SDKM, İstanbul, 26-29 Eylül 2012.  

B12. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-d). Küreselleşmenin Mekana Etkisi: Kentsel Dönüşüm, “Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar”, VII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla 2-5.10.2013.
B13. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-f). Yapı Malzemelerinde Kullanılan Kimyasal Katkıların İnsan Sağlığında Oluşturduğu Hasarlar ve Önlemler, Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar IV. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 24-25 Ekim 2013. 
B16. KOCALAR, Aziz Cumhur (2014-ç) İş Kazaları ve Endüstriyel Psikoloji Yaklaşımları (Work Accidents and Industrial Psychology Approaches),  Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, “İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi”, 5-6-7 Mayıs 2014, İstanbul. (Tam metin kabul edildi, ancak derslerden dolayı bu 2 bildirinin sunumu yapılamadı.)
B17. KOCALAR, Aziz Cumhur (2014-d) İnşaat Sektöründe Yapı Denetimine Paralel Bir İhmal Sahası: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (A Neglected Field Parallel to Building Inspection in the Construction Industry: Occupational Health and Safety), Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, “İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi”, 5-6-7 Mayıs 2014, İstanbul. (Tam metin kabul edildi, sunum yapılamadı.)
B18. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2014-h) Büyük Menderes Havzası, Bafa Gölü ve Çevresine Yönelik Çevresel Risklerin Analizi ve Mekansal Etkilerinin Değerlendirilmesi; ISEM 2014 2ND Internatıonal Symposium on Environment and Morality, 24-26 Oct 2014, Adıyaman University, Adıyaman – Turkey.
B19. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2014-ı). Türkiye’de Küreselleşmenin Çevre Hukukuna Yansımaları: Üstün Kamu Yararı, Özelleştirme, Metalaştırma, Çevreyi Kirletme, Yaşam, Çevre ve Doğal Hakların İhlali; ISEM 2014 Internatıonal Symposium on Environment and Morality, 24-26 Oct 2014, Adıyaman University, Adıyaman – Turkey. Sempozyum Programı 
B20. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2014-i). Kentsel Dönüşüm ile Değişen İmar Anlayışının Yarattığı Sorunlar: Mülksüzleştirme, Yeşil Alanlara Yönelik Baskı, Çevre Düşmanı Şehirler; ISEM 2014 2nd Internatıonal Symposium on Environment and Morality, 24-26 Oct 2014, Adıyaman University, Adıyaman – Turkey. 
C1. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2009). Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı (Transfer of Property and Development Rights in Immovable Property on which the Conservation Development Plan has been Implemented) (Kitap) (Yayına hazır) (Kitap) Doktora tezi.
C2. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2010). Koruma, Dönüşüm ve Afet İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Değerlendirilerek ve Menkulleştirilerek Aktarımı (Kitap) (Yayına hazır)
C3. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2011). Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku – Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Mülkiyet ve İmar Haklarını Aktarım Yönetmeliği, Gayrimenkul Hukuk Enstitüsü (GHE), İstanbul. (Kitap) (Yayına hazır)
C4. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2011). Kentsel Dönüşüm, Afet ve Koruma Alanlarında Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul. (Kitap) (Yayına hazır)
*C5-C40. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-a). Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesinde İmar Planı Uygulamalarıyla Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı, Afet Yasası ve Kentsel Dönüşüm Forumu, İTÜ Mimarlık Fak.-Taşkışla, 12.Mayıs, ŞPO, İstanbul Barosu. 
*20 (UA/B tipi) +20 (U/E tipi) Bildirisi=40 adet (B ve E tipi) bilimsel etkinlikte sunulan bildiriler etkiinlik kitapları içinde yayımlanmıştır.  


2011: (3#)
E1. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2011-b). İmar Anayasası Gereksinimi, TMMOB Demokrasi Kurultayı Önergesi. YTÜ Oditoryum İstanbul, 14 Mayıs 2011. (Önerge)
E2. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2011-c). Ülkemizde Afetlere Karşı İnsanları Taşınmazlardaki Hakların Aktarımı Kurtaracaktır. “Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden”, 7. Türkiye Şehircilik Kongresi. YTÜ İstanbul: TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul, 14-16 Kasım 2011. (Poster bildiri)
E3. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2011-d) Afetlere Karşı Önlemlerle, Kentsel Koruma, Yenileme ve Dönüşümlerde İmar Planı Uygulamalarıyla Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Hakları Aktarım Modeli (MİHAM) Önerisi. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu, “Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları”, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi (KBAM) ODTÜ Ankara, 8-9.12.2011. s. 105-116. 
2012: (4#)
E4. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-a). Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesinde İmar Planı Uygulamalarıyla Sınırlandırılan Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı, Afet Yasası ve Kentsel Dönüşüm Forumu, ŞPO, İstanbul Barosu, İTÜ Mimarlık Fak.-Taşkışla, İstanbul, 12.5.2012.

E6. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-h). Sivas'ın Göç Gerçeği ve Çevre Düzeni Planındaki Eksiklikler - CBS Katkılı Mekânsal Analizlerle Yeni Planlama Yaklaşımlar (Sivas's Migration Truth and Environment Master Plan Omissions - New planning Approaches with GIS-based Spatial Analysis), IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Zonguldak, 16-19.10.2012. 

E7. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2012-ı). Anadolu Yerleşimleri Coğrafyasında Kültür ve Doğa Eğitimi Gezilerinin Kültürel Mirasını Tanıma Üzerinden Koruma Bilincine Olası Katkısı, Uluslararası Cumhuriyet’ten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu, Çorum

2013: (10#)
E8. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-a). Karayolunda Motorlu ve Lastik Tekerlekli Özel Amaçlı Araçların Sürüş Güvenliğinde Trafik Kazalarının Önlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Tasarımı, 4. Karayolu Trafik Sempozyumu, Ankara, 08-09-10.5.2013.
E9. KOCALAR, Aziz Cumhur, TAKÇI Hidayet (2013-c). Tasarımdan Projeye, Yapı İnşaat Süreciyle Yaşam Döngüsüne Yönelik, Sürdürülebilir Yapı Denetimi ve Yönetimi Modeli (SYDYM),  Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara, 23-24.5.2013.
E10. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-e). Yapı Denetim Sürecine Yönelik Sistematik Yaklaşım Önerileri,  3.Yapı Denetim Sempozyumu, Diyarbakır 05- 06.10.2013.
E11. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-g). Sivas Kızılırmak Havzasında Eğlendinlen Alanları Yaratma Denemeleri, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, Aydın 31.10-3.11. 2013. (Özet ve tam metin kabul edildi, ancak sunum yapılamadı.)
E12. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-h) Yer Bilimleri Mühendisliğindeki (Jeoloji, Jeofizik, Maden, Geoteknik) Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Yeni Yaklaşımlar, 4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Konya 01-02-03.11.2013. (Özet kabul edildi, ancak sunum yapılamadı.)
E13. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-ı) İnşaat Sektörü ve Yapı Denetiminde İşçi Sağlığı ile İş Güvenliği, 4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Konya 01-02-03.11.2013. (Özet kabul edildi, ancak sunum yapılamadı.)
E14. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-i) İnşaat ve Madencilik Sektörlerindeki İş Kazalarına Karşı Alınan Önlemlerin Yürütülemeyen Psikolojik Boyutuna Eleştirel Bakış, 4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Konya 01-02-03.11.2013. (Özet kabul edildi, ancak sunum yapılamadı.)
E15. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-j) Kamu ve Kent Yönetiminde Küreselleşme Etkisiyle Yaşanan Reform Sorunlarının Kökeni ve Kentsel Hareketler, DŞG, ŞPO, Dokuz Eylül üniversitesi, İzmir 6-8.11.2013.
E16. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2013-l) ‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’na Karşı Eleştiriler ile Doğal Çevrenin ve Yaşamın Korunması/Geliştirilmesi, İstanbul Kent Sempozyumu, 21-25.11.2013.
E17. KOCALAR, Aziz Cumhur ve H.Hüseyin GÜRBÜZ (2013-m)  Ülkemizde Otokratik Motifli Neo-liberal Zihniyet Algısının Şehirleri Yeniden Biçimlendirişi, Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları, 4.KBAM Sempozyumu, KBAM-ODTÜ, Mersin Üniversitesi, 28-30.11.2013. (Özet ortak, Tam metin: HHG). (Özet 2 yazarlı kabul edildi, ancak tam metinden çekilince, sunumu 2.yazar tarafından yapıldı.)
2014: (3#)
E18. KOCALAR, Aziz Cumhur (2014-e) “Altın Yumurtlayan Tavuk” Hayalleri ve Modern Hayalet Şehirler, Karaburun Bilim Kongresi, 3-5.9.2014, İzmir. http://azizcumhurkocalar.blogspot.com.tr/2014/04/altn-yumurtlayan-tavuk-hayalleri-ve.html
E19. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2014-f) Sivas'ta Hayat Bulan Su Kaynakları ve İklim Değişiminin Görünen Etkileri Üzerinden Planlamanın Vazgeçilmez Hafifliği (Baraj ve Göletler ile Sulama Kanalları), Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-16.Ekim.2014, YTÜ, İstanbul. http://www.uzalcbs2014.yildiz.edu.tr/
E20. KOCALAR, Aziz Cumhur. (2014-g) Balkan Devletlerinde Kültür ve İnanç Turizmi Bağlamında Etnik Farklılıkların Barışçıl Anlayışlarla Yeniden Görünürlük Kazanışı (Gaining Visibility of New Approaches again with the Peaceful Understandings of the Ethnic Diversity in the Balkan States in the Context of Cultural and Religious Tourism), KBAM-5: "Toplumsal Çeşitlilik: Yeni Söylem, Politikalar, Mekânsal Planlama ve Uygulamalar", 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, 16 – 18.Ekim 2014, Çankaya Üniversitesi, Ankara. 

...

Kaynaklar

Kaybolan taşınmaz hakları savunusu
http://imarhakdevri.blogspot.com/

Etkinliklerde sunulan tüm bildirilerin ve makalelerin özetleri
http://azizcumhurkocalar.blogspot.com.tr/

ACK-Akademik Eserleri (2014 - 2010)

Hiç yorum yok:

Çizginin gücü

Popüler Yayınlar

Boğaz'da geçmişe yolcuuk

Milliyet Gazetesi - Türkiye haberleri

Telif hakları

cumhurkocalar@gmail.com İstanbul, Türkiye

Tüm sitelerde telif hakları saklıdır.

Bu veb sitesinde yayımlanan yazılar bu sitedeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazıların basılı ortamda kullanımı için yazar izni gereklidir.